•  
     

Ache Seu Nome Ninja Aki !Ache seu Nome de Ninja Bem Aki

o meu Ficou: Black_San = Zutakamime_Arikato

Veja o Seu !
Anexos
japones nome.jpg
 


kateshikikatomo

AUSHEUHASU credo
 


o meu foi
= zuskukato
 


FUDOSHIKI

Hehehehehe ficou nice :D
 


Meu Nome _______ !
 


Meu ficou algo assim = jidokitarikushirinku
 


Caraca olha o meu >tekutakijirichi< esse foi o mais louco em ...
 


TADOKATOKA
 


Jidochifu kkkkkkkkkkkkkk.
 


tekikujimo