•  
     

[TUTORIAL] Treinando Mira

Massa mano (y)
 
VLW, treinando aqui, sou um lixo na mira '-'