•  
     

FaSo Por 250 $$
KAKAKAKAKKAKAKAKAAKAKKA
 
"Pra você eu faço 250$, Entra.." kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk '
 
So porque ele é gatinho em kkkkkkkkkkk
 
FASO POR 250 ....kkkkk vapo
 
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk,oloco
 
HSUHSUSHUSHS QUE ISSO GATINHO POR ISSO FASSO 250 SHSHS !! ENTRA : SHSHSHSHHS