•  
     

Chuq Noia ker Matar Seu Donizildo

 
Que briza mano ieowiewoiewoiewoe '