•  
     

bug no mapa cs_osama

Bug na base CT vejam o imagem


imagem888.JPG


imagem 333.JPG