•  
     

Ache Seu Nome Ninja Aki !

Ache seu Nome de Ninja Bem Aki

o meu Ficou: Black_San = Zutakamime_Arikato

Veja o Seu !
Anexos
japones nome.jpg
 
kateshikikatomo

AUSHEUHASU credo
 
o meu foi
= zuskukato
 
FUDOSHIKI

Hehehehehe ficou nice :D
 
Meu Nome _______ !
 
Meu ficou algo assim = jidokitarikushirinku
 
Caraca olha o meu >tekutakijirichi< esse foi o mais louco em ...
 
TADOKATOKA
 
Jidochifu kkkkkkkkkkkkkk.
 
tekikujimo